Regulamin

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ SPÓŁKI
POLSKI LOMBARD Sp. z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu

§ 1. Definicje

Użyte w regulaminie sformułowania, oznaczają: 

 1. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach grupy POLSKI LOMBARD Sp. z o. o. siedzibą w Kołobrzegu, każdorazowo wskazany na stronie oferowanego przez siebie Przedmiotu, a także spółka POLSKI LOMBARD Sp. z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu;

 2. Klient – zarejestrowana oraz zalogowana w Serwisie sprzedażowym osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym jej zawieranie ze Sprzedawcą Umów sprzedaży, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną;

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Przedmiot / y – ruchomości lub nieruchomości umieszczone przez Sprzedawcę w Serwisie sprzedażowym;

 5. Przedsiębiorca – Klient, który nie jest Konsumentem,

 6. Umowa sprzedaży – zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży Przedmiotów, skutkiem złożenia przez Klienta Zamówienia;

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, iż zamierza on zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży określonych Przedmiotów;

 8. Serwis sprzedażowy – serwis www.polskilombard.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest spółka POLSKI LOMBARD z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ulicy Słowińców 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518728, o numerze NIP 6711816302 oraz REGON 321575663, o kapitale 205.000,00 zł w całości opłaconym w formie gotówkowej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Treścią niniejszego regulaminu określone zostały zasady funkcjonowania Serwisu sprzedażowego służącego sprzedaży Przedmiotów w tym regulacje dotyczące składania przez Klienta Zamówień, warunki zawierania Umów sprzedaży oraz uiszczania przez Klientów zapłaty za Przedmioty, a także opis procedury zwrotu uiszczonych przez Klienta środków, zgłaszania reklamacji i rozpatrywania ich przez Sprzedawcę, jak również zasady odstępowania od umów zawieranych przez Konsumenta czy zarządzania danymi Klienta i tym podobne.

 2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu sprzedażowego warunkuje posiadanie przez systemu teleinformatycznego o następujących wymaganiach technicznych:

  1. Mozilla Firefox 3.0 lub nowszej z aktywowaną obsługą Javy, JavaScript oraz cookies,

  2. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub,

 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres wskazany w zakładce Przedmiotu.

 4. Akceptując, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, Klient wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób określony w Polityce prywatności poniżej.

§ 3Ceny Przedmiotów

    1. Ceny wskazane w Serwisie sprzedażowym są określone w PLN oraz zawierają stosowny podatek VAT. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Przedmiotu lub Przedmiotów do Klienta, który wynosi 15,00 zł (wpłata na rachunek bankowy przed wysyłką) oraz 25,00 zł (zapłata przy odbiorze).

    2. Klientowi przysługuje prawo, w przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Sprzedawcę, zaproponowania ceny sprzedaży PrzedmiotuW przypadku, gdy zostanie ona zaakceptowana przez Sprzedawcę, skutkuje to zawarciem Umowy sprzedaży z uwzględnieniem powyższego.

    3. W przypadku, gdy Klient zdecydował o odbiorze zakupionego Przedmiotu w punkcie lombardowym Sprzedawcy określonym w opisie Przedmiotu, nie ponosi on wówczas kosztów dostawy, o których mowa w ustępie 1 powyżej.

    4. Wysokość Cen określonych przy Przedmiotach jest zbliżona do ich wartości rynkowych. W przypadku zaistnienia oczywistej omyłki w określeniu Ceny sprzedawanego Przedmiotu, ewentualna Umowa sprzedaży może zostać uznana za niezawartą.

§ 4. Umowa sprzedaży

       1. Na mocy Umowy sprzedaży Klient nabywa Przedmiot lub Przedmioty oferowane przez Sprzedawców w ramach Serwisu sprzedażowego.

       2. Opis przedmiotu, a także załączone zdjęcia stanowią cechy przedmiotu świadczenia, jednocześnie nie uznaje się ich za wadę fizyczną rzeczy z zastrzeżeniem tego, iż Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli Przedmiot nabyty przez Konsumenta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), o której Kupujący nie został poinformowany podczas realizacji Zamówienia.

       3. Należy bezwzględnie wskazać, iż Przedmioty są ruchomościami używanymi. W przypadku, gdy Przedmiot jest nowy, nieużywany, wówczas zostanie to wyraźnie określone w jego opisie. Zgodnie z art. 568 § 1 kodeksu cywilnego, w przypadku Przedmiotów używanych odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ogranicza się do roku od wydania rzeczy Konsumentowi.

§ 5. Rejestracja

    1. Rejestracja konta w Serwisie sprzedażowym jest dobrowolna.

    2. Niezarejestrowani Klienci mogą wyłącznie przeglądać zawartość Serwisu sprzedażowego, bez możliwości zakupu Przedmiotów.

    3. Celem rejestracji w Serwisie sprzedażowym należy wypełnić właściwy formularzpoprzez wprowadzenie:

     1. Nazwy użytkownika,

     2. adresu poczty elektronicznej,

     3. hasła.

    4. Przy rejestracji wymaga się zaznaczenia odpowiedniego pola, które równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulamin, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rejestrującego.

    5. Po wypełnieniu formularza, przy uwzględnieniu powyższych ustępów, i kliknięciu przycisku „Utwórz konto” Klient staje się zarejestrowanym użytkownikiem.

    6. Zarejestrowanemu, zalogowanemu Klientowi przysługuje prawo do zmiany danych w dowolnie wybranym momencie, poprzez kliknięcie przycisku „Dane kontaktowe”, uzupełnienie wybranych pół, a następnie kliknięcie „Aktualizuj dane”.

§ 6. Zamówienie

       1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia Zamówienia na Przedmiot wyłącznie dostępny w zasobach Sprzedawcy, w momencie składania zamówienia przez Klienta, zgodnie z informacją na stronie danego przedmiotu.

       2. Celem uzyskania pewności, co do dostępności danego Przedmiotu, Klient może skierować do Sprzedawcy stosowne pytanie w sposób wskazany w § 2 ustępie 3 niniejszego regulaminu. Informacje o dostępności danych Przedmiotów aktualizuję się do dwóch razy na dobę

       3. Każdy Klient, pragnący złożyć Zamówienie wybranego przez siebie Przedmiotu, zobowiązany jest, poprzez zaznaczenie właściwego pola oraz kliknięcie przycisku „Kup teraz”, oświadczyć o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu, wyrazić zgodę na związanie jego treścią, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych z jednoczesnym złożeniem oświadczenia o prawdziwości tychże danych. Następnie należy zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku „Zatwierdź”, wybrać sposób dostawy poprzez kliknięcie przycisku „Dostawa” i płatności klikając przycisk „Zatwierdzam i zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

       4. Otrzymanie przez Klienta faktury VAT warunkuje zaznaczenie właściwego pola na etapie składania Zamówienia i wprowadzenia wszelkich niezbędnych danych.

       5. Procedura Zamówienia kończy się kliknięciem przycisku „Zatwierdzam i zamawiam z obowiązkiem zapłaty” a następnie „Zapłać przez”, co równoznaczne jest z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą warunkowej umowy sprzedaży danego Przedmiotu.

       6. Do chwili wpływu ceny sprzedaży na właściwy rachunek bankowy, Sprzedawcy przysługuje prawo dysponowania Przedmiotem, również poprzez możliwość jej sprzedaży innemu Kupującemu, który ureguluje cenę sprzedaży.

§ 7. Obowiązki sprzedawcy

 1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem – po wyborze sposobu dostawy i kliknięciu przez przycisku „Zatwierdzam i zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Konsument otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej prośbę o potwierdzenie danych adresowych. W tym wypadku Umowa sprzedaży zostaje wykonana ze strony Sprzedawcy w momencie wydania przesyłki zawierającej zakupiony Przedmiot / Przedmioty przewoźnikowi, bądź osobistego odbioru przez Konsumenta lub osobę przezeń upoważnioną.

 2. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą – Umowa sprzedaży zostaje wykonana ze strony Sprzedawcy w momencie wydania przesyłki zawierającej zakupiony Przedmiot / Przedmioty przewoźnikowi, bądź osobistego odbioru przez Przedsiębiorcę lub osobę przezeń upoważnioną.

 3. Przesyłki nadaje się do 3 dni roboczych od zaksięgowaniu wpłaty sumy składającej się na cenę sprzedaży oraz koszty przesyłki na właściwy rachunek bankowy.

§ 8. Dostawa

    1. Dostawa zakupionych przedmiotów realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa kurierskiego DPD POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na adres znajdujący się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

    2. Sprzedawca zastrzega, iż przed odebraniem przesyłki zawierającej zakupiony Przedmiot lub Przedmioty Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia jej staniu, w szczególności poprzez jej otwarcie w obecności przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 1984 roku Prawo przewozowe. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia opakowania przesyłki bądź też samego Przedmiotu lub Przedmiotów w niej zapakowanych, Klient może niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu właściwego protokołu szkodowego w formie pisemnej, który udokumentuje uchybienia lub naruszenia, do podpisania którego przewoźnik jest obowiązany. Klientowi przysługuje prawo do otrzymania bezpłatnej kopii rzeczonego protokołu. Umożliwienie Klientowi wspomnianego sprawdzenia zawartości przesyłki może podlegać dodatkowej opłacie zgodnie taryfą opłat przedsiębiorstwa, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Istnieje prawdopodobieństwo, iż niewykonanie przez Klienta uprawnień, o których mowa wcześniej, może wpłynąć na procedurę reklamacyjną.

§ 9. Odbiór w punkcie lombardowym

       1. Sprzedawca dopuszcza możliwość bezpłatnego odbioru zakupionego Przedmiotu bądź Przedmiotów we właściwych punktach lombardowych, określonych w Serwisie sprzedażowym.

       2. W przypadku opisanym w ustępie 1 powyżej, Klient może zapłacić cenę Przedmiotu przy odbiorze z pominięciem przelewu środków na rachunek bankowy.

       3. Wybór sposobu odbioru, o którym w mowa w niniejszym paragrafie, obliguje Klienta do odebrania Przedmiotu w terminie 2 dni, w godzinach otwarcia danego punktu z zastrzeżeniem § 6 ustępu 3.

§ 10. Płatności

    1. Sposób, a także forma płatności uzależniona jest od wyboru Klienta:
     1. odbiór w punkcie lombardowym – płatność gotówką bezpośrednio przy odbiorze lub wcześniejszą wpłatą środków na rachunek bankowy Sprzedawcy (bezwzględnie wymagane jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym);

     2. dostawa – płatność przelewem na rachunek bankowy:

 1. przelewem za pośrednictwem Transferuj.pl,

 2. przelewem tradycyjnym.

 1. Sprzedawca zastrzega, iż płatności można dokonywać wyłącznie polskich złotych (PLN). Jednakże w przypadku indywidualnych ustaleń z Klientem, dopuszcza się możliwość zapłaty inną walutą.

 2. Za datę płatności przyjmuje się chwilę zaksięgowania środków na właściwym rachunku bankowym Sprzedawcy (nie dotyczy to opcji z ustępu 1 litery b podpunktu bb – Transferuj.pl).

§ 11. Odstąpienie od umowy

 1. Każdy Klient, będący konsumentem, ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

 2. Każdy Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni.

 3. 14 dniowy okres odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, liczony jest od dnia, w którym Konsument, jak i zarówno upoważniony przez Konsumenta podmiot (Sprzedawca zastrzega jednak, iż nie może to być podmiot świadczący usługi na rzecz przedsiębiorstwa kurierskiego/przewozowego, a także pracownik wykonujący pracę na rzecz, któregokolwiek z tychże podmiotów), otrzymał ostatni zamówiony Przedmiot lub Przedmioty.

 4. Konsument może odstąpić od umowy, wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu Sprzedawcy o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez skorzystanie z formularza reklamacyjnego w Serwisie Sprzedażowym, do czego jednak nie jest obowiązany.

 5. Skuteczność odstąpienia od umowy bezwzględnie warunkuje dochowanie przez Konsumenta 14 – stu dni na poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie.

 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu Konsumentowi dokonanych przez niego płatności, łącznie z kosztami doręczenia produktów (Sprzedawca zastrzega jednak, iż wyjątek stanowią koszty powstałe na skutek wyboru przez Konsumenta innej, niż oferowana przez Sprzedawcę, standardowej usługi dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od dnia odebrania informacji o odstąpieniu od umowy.

 7. Zwrot środków, o których mowa w ustępie powyżej, nastąpi w sposób tożsamy z tym, który pierwotnie wybrał Konsument.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu zwrotu środków, aż do chwili otrzymania towaru bądź odbioru potwierdzenia jego odesłania. Przesyłkę zwrotną należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: POLSKI LOMBARD, ul. Słowińców 7, 78-100 Kołobrzeg, przy czym zwrot uznaje się za skuteczny, tylko jeśli Konsument dochowa przedmiotowego terminu.

 9. W przypadku, gdy towar utraci wartość na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości produktu, bądź też sposobu jego użytkowania, koszty związane z powyższym ponosi Konsument.

§ 12. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 11 w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane;
 • które zostały przygotowane na specjalne zamówienie Konsumenta i są dostosowane do jego oczekiwań;
 • podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

§ 13. Gwarancja

Sprzedawca zastrzega, iż nie udziela gwarancji jakości na jakiekolwiek Przedmioty znajdujące się w Serwisie sprzedażowym. Przedmioty mogą być jednak objęte gwarancją jakości udzieloną przez inny podmiot (gwaranta), w szczególności producenta przedmiotu – wówczas stosowna informacja jest każdorazowo zawarta w opisie Przedmiotu / Przedmiotów.

§ 14. Wycena Przedmiotu online

    1. Usługi świadczone za pośrednictwem narzędzia do wyceny przedmiotu online (dalej „Narzędzie”) polegają na doraźnym wypełnieniu właściwego formularza zgłoszeniowego celem wskazania opisu oraz opcjonalnie zdjęcia lub zdjęć przedmiotu podlegającego wycenie za pośrednictwem Narzędzia.

    2. Wycena, o której mowy w ustępie powyżej, nastąpi do 72 godzin od chwili zakończenia wymaganych w kolejnych etapach czynności, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Wycena ma charakter wyłącznie poglądowy. Ostateczna cena zakupu przedmiotu, może odbiegać od tej, wskazanej w ramach działania Serwisu sprzedażowego.

    3. Zdjęcia przedmiotów przekazane za pośrednictwem Narzędzia, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu dokonania wyceny w ramach dozwolonego użytku o czym mowa w art. 23 ustępie 1 i następnych Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli przede wszystkim w zakresie oględzin służących określeniu wartości rzeczy przedstawionej w pliku.

    4. Korzystanie z Narzędzia jest bezpłatne.

§14. Polityka prywatności

       1. Zarząd Spółki POLSKI LOMBARD Sp. z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Słowińców 7(zwanego dalej „Serwisem”) – jako Administratora danych w rozumieniu Ustawy z 1998 r. o ochronie danych osobowych, oświadcza niniejszym, iż jest świadomy zagrożeń wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sieci Internet.

       2. Korzystanie z usług Serwisu sprzedażowego, nieodzownie łączy się z koniecznością świadczenia usług drogą elektroniczną, przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych Klienta. Z uwagi na fakt, iż Spółka dba o najwyższą jakość świadczonych usług poprzez zachowanie prywatności podmiotów korzystających z jej usług, sformułowano poniższą treść, opisującą politykę prywatności dotyczącą przetwarzania powierzonych Spółce danych osobowych.

       3. Lektura niniejszego paragrafu wyjaśni przeznaczenie zbieranych danych osobowych. Wskazane zostaną także stosowane przez Administratora formy kontaktu, jak i informacje dotyczące uprawnień osób udostępniających swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania i usuwania.

       4. Spółka do niezbędnego minimum ogranicza zbieranie oraz wykorzystywanie informacji o Klientach, w sposób pozwalający na świadczenie na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Zarazem dane zbierane są zarówno w sposób aktywny (na podstawie danych, podawanych przez Klientów), jak i w sposób bierny (na podstawie danych automatycznie zbieranych przez serwer).

       5. Sprzedaż Przedmiotów w Serwisie sprzedażowym jest usługą odpłatną – w przypadku jej realizacji Klient zobowiązany jest do uregulowania stosownej należności. W trakcie dokonywania płatności za pobraniem lub za pośrednictwem przelewu bankowego Administrator / Sprzedawca otrzymuje podstawowe dane, pozwalające na identyfikację Klienta, to jest imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, a także inne dane podane przez Użytkownika.

       6. W trakcie użytkowania Serwisu sprzedażowego oraz wizyt Klientów na stronach internetowych Administratora każdorazowo następuje automatyczne zebranie danych przez serwer lub programy przeznaczone do analizy zachowań (web analytics). W szczególności odnosi się to do oznaczeń identyfikujących, takich jak między innymi: login (lub inne), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, a także informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie informacji odnośnie korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Administratora.

       7. Dane osobowe przekazane przez Klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie z myślą o prawidłowym wykonaniu usług, z których Klient korzysta lub zamierza skorzystać. Dotyczy to między innymi danych podawanych w procesie rejestracji oraz logowania, obsługi złożenia zamówienia, obsługi płatności, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania i doprecyzowania. Odnosi się to do wszelkich niewymienionych wyżej form kontaktu z Klientem, w tym kontaktu telefonicznego. Klient respektuje wszystkie prawa przysługujące Klientowi, w szczególności zaś uwzględnia jego prawo do ochrony prywatności.

       8. Administrator informuje, iż ujawnienie wybranych informacji dotyczących Klienta, którego danymi administruje nie następuje i dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Klienta lub wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Co więcej, dane teleadresowe Klienta przekazywane są do wybranego operatora pocztowego/przedsiębiorstwa kurierskiego/przewozowego tylko i wyłącznie na życzenie Klienta, w sytuacji, gdy wyraża on zainteresowanie otrzymania określonej opinii lub dokumentu albo, gdy jest on zainteresowany wcześniejszym zwrotem przekazanej Klientowi dokumentacji.

       9. Administrator przypomina także, iż dane Klienta mogą zostać udostępnione oraz przekazane na wyraźne żądanie wyłącznie uprawnionych w tym zakresie organów państwowych, jedynie w przypadkach wyraźnie regulowanych przepisami prawa – odnosi się to między innymi do organów ścigania lub kontroli uprawnionych organów państwowych.

       10. Dane, których zebranie następuje automatycznie, służą do szczegółowej analizy zachowań Klientów na stronach internetowych Serwisu – głównym celem w tym zakresie jest odpowiednia personalizacja zawartości strony internetowej, obejmująca również dopasowanie poszczególnych odnośników, reklam, treści wyświetlanych wiadomości oraz dodatkowych informacji, związanych z korzystaniem z usług Serwisu sprzedażowego. W celu należytego monitorowania poziomu występujących zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do poszczególnych danych osobowych, udoskonalania świadczonych usług i opracowywania dodatkowych funkcjonalności Serwisu sprzedażowego, przeprowadzane będą także niezbędne badania oraz analizy, których podstawę będą stanowić dane automatycznie pozyskiwane przez serwer.

       11.  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności lub powyższych postanowień, Administrator zachęca do nawiązania kontaktu lub zapoznania się z dodatkowymi informacjami odnośnie danego produktu lub usługi.

       12. Ze względu na fakt, iż rodzaj świadczonych usług obejmuje sprzedaż na odległość, niejednokrotnie wiąże się to z koniecznością uzyskania dodatkowych informacji odnośnie Klienta. Dotyczy to między innymi sytuacji faktycznej lub prawnej, dlatego też uzyskane dane, takie jak m.in. adres e-mail, numer telefonu kontaktowego lub adres pocztowy, mogą zostać użyte w zakresie nawiązania kontaktu z Klientem. Jest to element niezbędny, aby możliwe stało się prawidłowe wykonanie usługi.

       13. Administrator zastrzega dodatkowo, iż forma kontaktu nawiązywanego z Użytkownikiem może dodatkowo obejmować przekazywanie informacji systemowych o ewentualnych modyfikacjach sposobu funkcjonowania Serwisu sprzedażowego. Jakiekolwiek treści reklamowe, które są związane z działalnością Administratora lub jego kontrahentów mogą również być przekazywane na podawany przez Klienta adres e-mail, jednak następuje to wyłącznie po uprzednim udzieleniu stosownej zgody, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

       14. Administrator przypomina również, iż Klient ma pełne prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym w dowolnej chwili. 

       15. Klient posiada prawo do informacji odnośnie zakresu przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, celu oraz charakteru ich przetwarzania. Warunkowane jest to obowiązkiem umożliwienia swobodnego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, poprawiania lub całkowitego usunięcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

       16. W zależności od potrzeb, Klient posiada dostęp, możliwość zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych w dowolnym momencie – umożliwia to wykreowane po wcześniejszej rejestracji i logowaniu konto Klienta. Jakiekolwiek dodatkowe informacje w zakresie danych osobowych Klienta, może on otrzymać również poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. Klient ma możliwość wyboru dowolnej z istniejących metod kontaktu.

       17. Podanie danych przez każdego Klienta w trakcie rejestracji jest dobrowolne, aczkolwiek rezygnacja z ich udostępnienia może uniemożliwić korzystanie z poszczególnych usług.

§ 15. Cookies

    1. Cookies – formalnie http Cookie, zwane również ciasteczkami (ang. cookie – ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe, wykorzystywane przez Administratora w celu gromadzenia informacji bezpośrednio związanych z korzystaniem z Serwisu sprzedażowego; wysyłane są one przez serwis i zapisywane są po stronie Klienta na urządzeniu końcowym. Parametry i zabezpieczenia ciasteczek pozwalają na ich odczyt jedynie z domeny, na której zostały utworzone. Umożliwia to między innymi wygenerowanie dla Klienta indywidualnie dopasowanej do niego treści strony, są one również stosowane w przypadku monitorowania aktywności wszystkich odwiedzających, reklam lub utrzymania sesji po zalogowaniu, co sprawia, że Klient nie musi ponownie wpisywać danych logowania w trakcie przechodzenia na poszczególne podstrony Serwisu.

    2. Pliki „cookies” odpowiadają za gromadzenie rozmaitych informacji o Kliencie, historii i sposobie korzystania z Serwisu sprzedażowego. Za ich pośrednictwem strony internetowe zapisują ustawienia języka, strefy czasowej, preferencji oraz zainteresowań. To dane informatyczne, przekazujące do Administratora między innymi adres IP Klienta, identyfikujące dane komputera oraz przeglądarki, używanych do przeglądania stron internetowych. Administrator przypomina dodatkowo, iż dane pozyskane za pośrednictwem plików tekstowych „cookies” nie są w jakikolwiek sposób łączone z danymi osobowymi Klienta, nie są szkodliwe dla urządzeń końcowych i nie powodując zmian konfiguracyjnych nie wpływają na sposób ich działania.

    3. Dane i informacje udostępniane za pośrednictwem plików „cookies” służą do automatycznej identyfikacji Klienta, co z kolei pozwala na łatwiejsze i bardziej efektywne z usług stron internetowych, poprzez dopasowanie do oczekiwań i preferencji Klienta. Działanie to uwzględnia między innymi polecanie określonych produktów, uniknięcie powtarzalności poszczególnych reklam lub wyświetlanych ankiet i sond, optymalizacji świadczonych usług. W efekcie tworzonych za pośrednictwem plików „cookies” w pełni anonimowych statystyk możliwe jest ocenienie przez Administratora realnego zainteresowania zawartością Serwisu sprzedażowego, poznanie oczekiwań i potrzeb Klientów. To z kolei w znaczący sposób ułatwia ulepszenie struktury i zawartości strony internetowej przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, prowadząc tym samym do nieustannego udoskonalania świadczonych usług. Dodatkowo możliwe jest zamieszczanie lub udzielenie zezwolenia dla podmiotu zewnętrznego do ewentualnego zamieszczenia plików „cookies” na urządzeniu końcowym, choć ma to na celu wyłącznie zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

    4. Administrator, zgodnie z troską o jak największy komfort Klienta, przypomina także, iż Klient zawsze posiada możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies” w sposób, który pozwala na zablokowanie automatycznego zapisu plików „cookies” na urządzeniu końcowym lub też automatyczne ich usuwanie w wyznaczonym czasie. Funkcja ta dostępna jest we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach, co z kolei przekłada się na zarządzanie wskazanymi plikami tekstowymi na poziomie pojedynczych witryn, dla różnych rodzajów plików lub całkowite blokowanie i usuwanie plików „cookies”. Ponadto, Klient w zależności od wybranych ustawień może być informowany o każdorazowym przekazywaniu plików „cookies”, choć ograniczenie ich funkcjonalności może w konsekwencji prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych treści stron internetowych, na przykład w formie wyświetlania ustawicznie tej samej reklamy lub ankiety do wypełnienia oraz braku dopasowania do preferencji Klienta.

    5. Klient, który nie jest zainteresowany wyrażeniem zgody na zapisywanie plików „cookies” oraz na wykorzystywanie ich w sposób opisany w niniejszym paragrafie, może dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta.

§ 16. Bezpieczeństwo danych osobowych

       1. Ochrona bezpieczeństwa oraz poufności danych osobowych jest priorytetem dla Administratora. W związku z tym wszelkie rodzaje działalności prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaś narzędzia wykorzystywane do zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych są dobierane przez specjalistów w taki sposób, aby nieustannie zapewniały one należytą ochronę danych osobowych. Celem przekazania informacji odnośnie Polityki Prywatności jest przede wszystkim zwiększenie świadomości Klienta na temat stosowanych technologii.

       2. Najwyższy, właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika służy przede wszystkim minimalizacji ewentualnych zagrożeń, wiążących się z nieautoryzowanym dostępem do zbiorów danych gromadzonych przez Administratora. Sprawowany jest nieustanny nadzór nad szczegółowym procesem przetwarzania danych, zaś ewentualne upoważnienia w tym zakresie udzielane są wyłącznie w przypadkach i zakresie niezbędnym do należytego świadczenia usług. Co więcej, wszelkie narzędzia, którymi Administrator posługuje się w tym zakresie, zostały dobrane z myślą o zapewnieniu niepodważalnej ochrony przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

       3. Administrator przestrzega wszelkich ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, a także wewnętrznych przepisów w tym przedmiocie. Administrator informuje ponadto, iż zatrudnia osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.

       4. Każdy pracownik Administratora zobowiązał się w formie pisemnej do przestrzegania właściwych przepisów i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych.

       5. W przypadku jakichkolwiek zmian obowiązującej polityki prywatności, Administrator zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji do powyższego zapisu.

       6. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych i związanie regulaminem jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana.

       7. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Regulaminu oznacza niemożność dalszego korzystania z niektórych funkcji Serwisu sprzedażowego.

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy oraz innych podmiotów dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia, a także zaniechania dalszego przetwarzania.

 2. Gromadzenie danych odbywa się celem, oprócz wskazanych powyżej, zawierania Umów sprzedaży, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji świadczonych przez Administratora usług, a także rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu środków w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

 3. Administrator zastrzega, iż obowiązany jest do udzielenia informacji o przetwarzanych danych osobowych organom państwowym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 17. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

       1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

       2. Klient, o którym mowa w ustępie 1 powyżej może wnioskować o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, przy czym szczegółowe zasady świadczenia pomocy przez te podmioty udostępniono w siedzibach tychże podmiotów , a także w prowadzonych przez nich serwisach internetowych.

       3. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje ponadto prawo złożenia wniosku o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumentów, będą to w szczególności:

        1. Federacji Konsumentów, udzielająca porad pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707,

        2. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które udziela porad pod adresem poczty elektronicznej porady@dlakonsumentow.pl.

       4. Klientowi będącemu Konsumentem umożliwiono również wnioskowanie o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej oraz wnioskowanie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Sprzedawcą a Konsumentem.

       5. Natomiast wszelkie inne informacje, a także szczegółowe porady Konsument może uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, funkcjonującego pod adresem www.uokik.gov.pl.

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu.

 2. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu znajdującego się na stronie www.polskilombard.pl. Klienci będą związani postanowieniami nowego nowej treści regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jego zmiany. Zmiana w zakresie, w jakim odnoszą się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed jego zmianą nie zmienia ich treści i warunków.

 3. Aktualny regulamin jest publikowany w Serwisie sprzedażowym oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.

 4. Serwis sprzedażowy nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego używania Przedmiotów lub stosowania ich wbrew wskazaniom producenta.

 5. W przypadku nieważności lub niemożności zastosowania któregoś z postanowień regulaminowych, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

 6. Link do niniejszego Regulaminu jest dostępny pod odpowiednim linkiem na stronie Serwisu sprzedażowego.

 7. Na każdorazowe żądanie Klienta Sprzedawca jest obowiązany do wyjaśnienia poszczególnych postanowień Regulaminu oraz Umów sprzedaży.

 8. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozpatrywać będą sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy, właściwe zaś jest prawo polskie.

……………………………………………

miejsce na pieczątkę (wypełnia sprzedawca)

* – niepotrzebne sklreślić

Należy wypełnić wszystkie wolne rubryki (oprócz Uwagi), chyba że wskazane zostało, że wypełnia je Sprzedawca.

W przypadku reklamacji składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej w miejscu podpisu należy podać swoje imię i nazwisko

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE Z TYTUŁU GWARANCJI / RĘKOJMII*

Nr …………………………………, dnia…………………………… (wypełnia sprzedawca)

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………

adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O REKLAMOWNYM PRZEDMIOCIE:

Rodzaj towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………

Typ/model: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nr seryjny: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nr referencyjny: ………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE W PRZEDMIOCIE ZAKUPU ORAZ WYDANIA TOWARU:

Data zakupu: ………………………………………………………………………………………………………………………

Cena zakupu: ………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce/sposób zakupu: ………………………………………………………………………………………………………………………

Data wydania towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce wydania towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………

ZWIĘZŁY OPIS WADY:

Reklamowany towar posiada następującą wadę (prosimy podać dokładny opis): ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ŻĄDANIA KLIENTA:

W związku z powyższym domagam/y* się (prosimy o wskazanie roszczenia): ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJA O DACIE STWIERDZENIA WADY:

Wada/wady* powyższa/powyższe* została stwierdzona w dniu (konkretna datę): ..…………………………………………….

POPRZEDNIE REKLAMACJE:

Wcześniej ten sam przedmiot był naprawiany (prosimy o podanie: daty, wad i tytułu reklamacji: gwarancja lub rękojmia): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA KLIENTA:

 1. Niniejszym oświadczam/y*, iż niniejsza reklamacja złożona została z tytułu gwarancji/rękojmi*.

 2. Niniejszym oświadczam/y*, iż reklamowany towar nabyłem w celu związanym/niezwiązanym* bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Wyżej wskazany towar reklamuję w imieniu własnym/w imieniu* ……………………….. przedkładając pełnomocnictwo.

…..…………………………………………..

czytelny podpis składającego reklamację

………………………………………………………………..

(miejscowość, data)

…………………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………………….
(adres)
……………………………………………
(PESEL)
…………………………………………..
(kontakt)

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

(adresat)

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niżej podpisany / a* …………………………………………, niniejszym informuję / my* o moim / naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………………………………………, nabytych za pośrednictwem strony internetowej, działającej pod adresem www.polskilombard.pl, i odebranych w dniu …………………………. .

* – niepotrzebne skreślić

Należy wypełnić wszystkie wykropkowane miejsca

 

…………………………………

(czytelny podpis)